Google PlusFacebook
Първо НУ Христо Смирненски
Начално училище в град Омуртаг

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, обърнете внимание на следната информация:

 

1.      Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.  

2.      Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.

3.      За осигуряване на по-добра публичност по проекта е предоставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) .

4.      Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.