През м. декември 2021 г в нашето училище стартира проект „Трябва да спрем замърсяването“. Проектът бе реализиран с учениците от 4а клас, техният класен ръководител Дияна Колева – Мирчева и учителката им по английски език Анелия Андонова.

Днес 28.03.2022 г. беше представена заключителната част на проекта.

Използван бе метода на проектното обучение. В центъра на обучителния процес се поставиха учениците и техните потребности и желания.

В първият етап – се работи по групи върху три теми по избор

„Да спасим планетата Земя“

„Да спасим горите“

„Да намалим потреблението, повторно да използваме и да рециклираме отпадъците“

Процесът на работа представлява групова дейност, като всеки подпомага останалите, обогатявайки своя личен опит и изграждайки умения за работа в екип, като споделя и обменя идеи, разпределя задачи, поема отговорности. Интегриране на знанията по различни предмети при изработване на конкретния продукт;

Новото ниво, на което беше издигнато взаимодействието учител-ученик, което се основава на принципите на педагогиката на сътрудничеството, се оказа мотивиращо и обучаващо, както за учениците, така и за учителите.

Във втория етап на проекта се изработиха индивидуални проекти по темите, но на английски език. Учениците вложиха старание и ентусиазъм, с който заразиха и приятелите си от 4б клас, които се присъединиха със свои проекти.


Един от най-важните изводи е, че е важен не само резултатът, а и самият процес на достигането му. Именно в процеса се развиха новите взаимоотношения, той допринесе за създаването на творческия климат и активност. Предвид възрастта на учениците и това което направиха, разработвайки мини проектите си те доказаха, че имат огромни компетенции по поставените теми и нужните знания. Нашата задача беше да ги напътстваме и подпомагаме.

Първо начално училище „Хр. Смирненски“ град Омуртаг