в Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг

1.    Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг   отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 000866939
 • Седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг ул. 28-ми Януари 2
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: зам .дир. Христова
 • E-mail: nu_1_omurtag@abv.bg
 • Телефон.:  0894629063
   

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта, без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

3. Видове лични данни които събираме

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг   може да събира за единствено следните данни :

 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • адрес на електронна поща. 

които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта;

Ние обаче не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религиозни или философски убеждения;
 • членство в синдикални организации;
 • обработка на генетични данни;
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице;
 • данни относно здравословното състояние;
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице;
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления. 

4. Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  , както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания;
 • Оказване на съдействие;
 • Персонализирана комуникация с вас.

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти;
 • маркетингови съобщения. 

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

7. Предаване на лични данни за обработване

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг   и/или свързаните лица на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг .

8. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

9. Вашите права по отношение на личните  данни?

9.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1 email.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2 Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг.

9.4 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг.

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  имат преимущество пред Вашите интереси. 

9.6 Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

10. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Първо “НУ Христо Смирненски” – гр. Омуртаг  може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.