През учебната 2022/2023 учебна година в нашето училище е  проведена следната дейност по Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

Дейност 2:

  1. Обучение на първокласници
  2. За работа в ОРЕС – 10 групи по 5 обучаеми
  3. Обучението започна на 7.11.2022 г. и приключи на 28.11.2022 г.

При обученията бяха обхванати два 1 класа от по 24 ученици. Обучаемите са разпределени в 10 групи по 5 ученици. Ръководители по проекта и обучители на  малките ученици са Цветелинка Борисова и Нигяр Адемова. Всеки ученик разполагаше с персонален лаптоп, който да използват по време на часовете. На учителите, провеждащи обученията, също бяха раздадени лаптопи. Учениците с лекота възприеха преподадените знания за работа с Microsoft Teams точно, защото имаха възможност да видят всичко в реално време.

Всеки обучаем получи сертификат за успешно завършено обучение по проекта.


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).