за I срок на учебната 2023 – 2024 година

Понеделник

часI аI б
1.математикабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураматематика
4.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОмузика
5.технологии и предприемачествочас на класа
6.  

Вторник

часI аI б
1.физическо възпитание и спортбългарски език и литература
2.математикабългарски език и литература
3.български език и литератураматематика
4.български език и литературатехнологии и предприемачество
5.час на класафизическо възпитание и спорт
6.  

Сряда

часI аI б
1.математикабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураматематика
4.изобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
5.изобразително изкуство 
6.  

Четвъртък

часI аI б
1. физическо възпитание и спортродинознание
2.родинознаниебългарски език и литература
3.математикаматематика
4.български език и литератураизобразително изкуство
5.музикаанглийски език ИУЧ
6.  

Петък

часI аI б
1.математика – ИУЧматематика – ИУЧ
2.български език и литература – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.английски език ИУЧмузика
4.музикаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
5. изобразително изкуство
6.