Google PlusFacebook
Първо НУ Христо Смирненски
Начално училище в град Омуртаг

Новини

Уважаеми родители,

Тук можете да видите обедното меню за седмицата, за да направите своя избор.

Квалификация - Първо НУ Христо Смирненски - Омуртаг

Квалификация

  Уважаеми колеги,   Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 ...