с транспорт на изпълнителя до кухнята на Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2016/2017 г. (от 15.09.2016 да 31.05.2017 г.)


Обществената поръчка се състои в извършване на периродична доставка на хранителни продукти с транспорт на изпълнителя до кухнята на Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2016/2017 г. (от 15.09.2016 да 31.05.2017 г.). Обществената поръчка се състои от две обособени позиции: Обществената поръчка се състои от две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млачни пордукти. Месо и месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни пордукти“ и Обособена позиця № 2: „Плодове и зеленчуци в пресен вид“. Всеки от участниците може да участва за една или и за двете обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0000607

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг

Прогнозна стойност: 52000.00 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000


Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-07 16:20:00


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице за контакт: Стелиян Борисов – Директор

Телефон за контокт: 0605 62528


ДОКУМЕНТИ