с транспорт на изпълнителя до кухнята на Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2015/2016

Дата и час на публикуване: 2015-07-02 16:31:39

Обществената поръчка се състои в извършване на периодична доставка на хранителни продукти с транспорт на изпланителя до кухнята на Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2015/2016 г. (от 15.09.2015 г. до 31.05.2016 г.). Обществената поръчка се състои от две обособени позиции: Обществената поръчка се състои от две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млачни пордукти. Месо и месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни пордукти“ и Обособена позиця № 2: „Плодове и зеленчуци в пресен вид“. Всеки от участниците може да участва за една или и за двете обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0000344

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг

Прогнозна стойност: 52000.00 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000


Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 14:00:00


ДАКУМЕНТИ